Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant op 27 juni 2005, met registratienummer 209999

Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van de offerte, uitgebracht door Buro Zes, en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van diensten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Offerte

Een door Buro Zes uitgebrachte offerte kan gedurende 30 dagen na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

Na aanvaarding van de offerte heeft de opdrachtgever 14 werkdagen bedenktijd waarin de opdrachtgever zonder opgave van reden de opdracht kan annuleren.

De opdracht

Buro Zes zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar haar beste kunnen en wetenschap verrichten. Buro Zes zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid kan schaden.

De data van uitvoer van de opdracht, zoals vermeld in de offerte is geldend. Wanneer de datum, door de opdrachtgever, wordt gewijzigd, zal in overleg met Buro Zes een andere datum worden gezocht. Administratiekosten en eventuele annuleringskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

De in de overeenkomst en/of de offerte omschreven werkzaamheden zijn gedurende de uitvoering leidend. Wijzigingen, welke een uitbreiding van de omvang van de te verrichten werkzaamheden met zich meebrengen, worden verrekend aan de opdrachtgever op basis van een nieuwe, uitgebrachte en gesloten, schriftelijke overeenkomst.

Algemene verplichtingen

Door kort verzuim verloren uren zullen worden ingehaald. In geval van verzuim voor langere periode zal Buro Zes op basis van haar eigen verantwoordelijkheid voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

Gegevensverstrekking

Buro Zes zal de opdrachtgever tijdens en na de uitvoering van de opdracht, op de hoogte houden van de uitvoering en hem desgevraagd alle inlichtingen verstrekken.

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig en actueel juist zijn.

Verzending van documenten of andere gegevensbestanden geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden, tenzij voorafgaand aan de opdracht nadrukkelijk anders is afgesproken.

Zowel de opdrachtgever als Buro Zes zullen over en weer alle verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en hiervan alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

De door Buro Zes aan de opdrachtgever verzonden documenten of andere gegevens, anders dan de offerte, worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na de verzenddatum schriftelijk het tegendeel bericht.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Zowel de opdrachtgever als Buro Zes zijn bevoegd om de opdracht zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te annuleren dan wel terug te geven, wanneer de wederpartij zich aan wanprestatie schuldig maakt.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vergoeden voor de tot dan toe gemaakte kosten, de honorering en 35%

van het resterende deel van de honorering die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door Buro Zes.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht door Buro Zes, worden gemaakte uren en onkosten gefactureerd aan de opdrachtgever.

Buro Zes is verplicht om de schade voor de opdrachtgever als gevolg van de tussentijdse beëindiging te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken, voor zover dat van haar in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verwacht kan worden.

De met Buro Zes gesloten overeenkomst eindigt door het overlijden van de eigenaar van Buro Zes.

Auteursrecht

Het auteursrecht betreffende afgegeven documenten berust bij Buro Zes en mogen alleen gebruikt worden in het kader van de opdracht.

Betaling

De verleende opdracht zal in twee, of drie gelijke termijnen worden gefactureerd. De eerste factuur bij verlening van de opdracht, eventueel volgt de tweede factuur halverwege de opdracht en de laatste factuur bij afsluiting van de opdracht.

De betalingstermijn is 21 dagen.

Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, Buro Zes aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage.

De buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Geschillen

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan kunnen voor de burgerlijk rechter aanhangig worden gemaakt.

Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Buro Zes zullen zoveel mogelijk langs de minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs de minnelijke weg opgelost kan worden, wordt een klacht geacht te bestaan.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten worden zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar gemaakt. Buro Zes is verplicht binnen 14 dagen te reageren op de klacht. Binnen redelijke grenzen wordt gezocht naar een oplossing. Indien de klacht niet naar wederzijds tevredenheid kan worden opgelost, wordt een onafhankelijk mediator ingeschakeld.

Elke klacht die niet naar wederzijdse tevredenheid kan worden opgelost, kan een geschil worden.

De bemiddeling van de mediator of de uitspraak van de rechter is voor zowel de opdrachtgever als Buro Zes bindend.

Klachten worden tot één jaar na bekendmaking door Buro Zes bewaard.